Thursday, March 8, 2012


Strange Clouds Over Klyuchevskaya Sopka Volcano located in Kamchatka, Russia :O